KRS: 0000427601

Fundacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym - Jestem widoczny- jestem bezpieczny
konto: 84 1140 2017 0000 4702 1293 7626
Fundacja Jestem widoczny-jestem bezpieczny
O fundacji
Fundacja została powołana w lipcu 2012 r. lecz swoją działalność rozpoczęliśmy kilka lat wcześniej przeprowadzając szereg projektów z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Nasze działania skupiamy na zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jako pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Koncentrujemy się na małoletnich co wynika z ustawy „Dziecko w wieku do lat 15-stu, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu" (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 art. 43 ust.2 Kodeksu Drogowego). W naszych projektach jednak uwzględniamy również dorosłych użytkowników dróg: rodziców, nauczycieli, urzędników.
 
Pragniemy uczyć dzieci bezpiecznych zachowań na drodze tak by przyswoiły tą wiedzę i dając dobry przykład tworzyły nowe standardy bezpieczeństwa na polskich drogach.
 
Dzieci uczestniczące w naszych działaniach otrzymują ciekawie podaną wiedzę oraz kamizelki i elementy odblaskowe.
 
Partnerzy fundacji wspierając nasze działania potwierdzają swoją społeczną odpowiedzialność i przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa polskich dzieci.
 
Naszą misją jest stworzenie pokolenia ludzi świadomych swej wartości, zawsze widocznych przez co bezpiecznych w ruchu drogowym. Głównym narzędziem do realizacji tego celu jest edukacja w najmniejszych jednostkach organizacyjnych – szkołach, co umożliwia dotrzeć do każdego młodego człowieka tak by zadziałał mechanizm: wiem – rozumiem – stosuję.
Zobacz prezentację Fundacji
 
 
 
STATUT FUNDACJI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym "Jestem widoczny - jestem bezpieczny", zwana w dalszej części Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorkę aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Karasiak w jej Kancelarii Notarialnej w Wieluniu przy ul. Kilińskiego , w dniu 21.10.2011 r. /Repertorium A Nr 3775/2011 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 
Pobierz pełen tekst statutu Fundacji
 
 
Zapraszamy do współpracy.